วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์

เกี่ยวกับเอกสาร

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

- ทัศนศิลป์ Download เอกสาร

- การออกแบบ

- ดุริยางคศิลป์

- นาฏศิลป์และการแสดง

- ศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (ออนไลน์) ทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ต้นฉบับทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) โดยบทความที่ประสงค์จะตีพิมพ์จะต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า วิจัย ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

  • Separated they live in Bookmarksgrove right
  • Separated they live in Bookmarksgrove right

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในสาขาวิชาต่างๆทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และเพื่อให้การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการมีความถูกต้องและได้มาตรฐานสากล จึงได้กาหนดเกณฑ์และคาแนะนาในการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอบเขตของวารสาร

วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีสาระในด้านศิลปกรรศาสตร์ประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาดุริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง สาขาศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ทั่วไป

1. บทความที่เสนอ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
2. เป็นบทความที่มีสาระและเนื้อหาอยู่ในขอบเขตที่วารสารกาหนด และมีความถูกต้องตามหลัก วิชาการของสาขานั้น ๆ
3. เป็นบทความวิจัย (research article) หรือ บทความวิชาการ (journal article)
4. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

หลักเกณฑ์ทั่วไป(ต่อ)

5. ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ – นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษา ตาแหน่งและสถานที่ทางานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabunPSK 16 พร้อม โดยอัพโหลดเป็นไฟล์ PDF ผ่าน https://skruart.skru.ac.th และ อีเมล skruartsjournal@gmail.com
7. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
8. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ
9. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

หลักเกณฑ์ทั่วไป(ต่อ)

10. การอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (6th Edition) ดังนี้
10.1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
ให้อ้างอิงชื่อสกุลไว้ในเนื้อเรื่องตามด้วยปีที่พิมพ์และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที่อ้างถึงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์: เลขหน้า) เช่น (สดใส พันธุมโกมล, 2542 : 56) แต่ถ้าชื่อผู้แต่งที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของบทความให้วงเล็บเฉพาะปีที่พิมพ์ต่อจากชื่อผู้เขียนได้เลย เช่น สดใส พันธุมโกมล (2542)
10.2 การอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้เรียงตามอักษรของชื่อผู้เขียนโดยเรียงลาดับดังนี้ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์

Cups of coffee
Projects
Clients
Partners
หลักเกณฑ์การนำเสนอบทความ

หลักเกณฑ์การนำเสนอบทความ

1. เป็นบทความด้านศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ การออกแบบ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

3. ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ – นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษา ตำแหน่งและสถานที่ทำงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabunPSK 16 พร้อม โดยอัพโหลดเป็นไฟล์ PDF ผ่าน https://skruart.skru.ac.th และ skruartsjournal@gmail.com

5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

7. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

8. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ

9. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

10. การอ้างอิงให้ใช้ระบบการอ้างอิงระบบ APA

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวโหลด

คำแนะนำในการเตรียมบทความ

วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และเพื่อให้การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการมีความถูกต้องและได้มาตรฐานสากล จึงได้กำหนดเกณฑ์และคำแนะนำในการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
April 14, 2018 | Web Design | 4

Renovating National Gallery

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
April 14, 2018 | Web Design | 4

Wordpress for a Beginner

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
April 14, 2018 | Inspiration | 4

Make website from scratch

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
April 14, 2018 | Inspiration | 4

Make website from scratch

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

ส่งบทความออนไลน์

ส่งบทความออนไลน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000