ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (18 มี.ค. 2562)

การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart Conference ครั้งที่ 9 (31 ม.ค. 2562)

รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ประจำปี2562 (30 ม.ค. 2562)

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (16 ม.ค. 2562)

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (16 ม.ค. 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 (16 ม.ค. 2562)

(-)

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์


กิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


ดูปฏิทิน

ปรัชญา


"ศาสตร์ศิลปกรรมนำท้องถิ่นสู่พัฒนา"

วิสัยทัศน์


คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรชั้นนำ

บูรณาการศาสตร์ศิลปกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากลำ


คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000