คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เกี่ยวกับคณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เดิมเป็น "โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2538โดยการนำภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์จากสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมกันสร้างศักยภาพให้มีบทบาทพัฒนา การศึกษาศิลปกรรมศาสตรระดับอุดมศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นรากฐานวิชาชีพแขนงทัศนศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงและในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสงขลาเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ส่งผลให้ "โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์" ได้ยกฐานะเป็น “คณะศิลปกรรมศาสตร์”ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากมาย สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม ส่งเสริมให้บัณฑิตเหล่านี้ได้สืบสาน เผยแพร่งานด้านศิลปกรรมให้คงอยู่สืบไป


ปรัชญา

"ศาสตร์ศิลปกรรมนำท้องถิ่นสู่พัฒนา"

วิสัยทัศน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรชั้นนำ บูรณาการศาสตร์ศิลปกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล


พันธกิจ หลัก 8 ข้อ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความหลากหลายและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านศิลปกรรมศาสตร์ ให้มีคุณภาพและคุณธรรม

2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านศิลปกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

3. พัฒนาและสนับสนุนบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์

4. อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริ

5. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ของท้องถิ่น

6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม ท้องถิ่นของชาติ

7. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านศิลปรรมศาสตร์ในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน

8. นำองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้


นโยบายคณบดี

ขั้นตอนการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ในระยะเวลา 4 ปี (2560-2563)

1.จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสกอ.

2. ส่งเสริมและผลักดันการวิจัย การจัดกิจกรรมทางวิชาการ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองโครงการพระราชดำริและนโยบายของมหาวิทยาลัย

4. พัฒนากรบุคลากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยบูรณาการศาสตร์ศิลปกรรมทุกแขนงเพื่อสร้างความสามัคคี

6. สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

7. บริหารจัดการโดยการยึดหลักธรรมภิบาล


โครงสร้างผู้บริหาร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยวุธ โกศล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวรวิสรา ศรีชัย


รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรุฒ อินตะนัย


เพลงประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

ที่อยู่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000

โทรศัพท์: 074-260264
โทรสาร: 074-260265

แผนที่

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000