อาจารย์ประจำภาควิชา

ดนตรีไทย

อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยวุธ โกศล

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กี จันทศร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชวิช มุสิการุณ

ประธานสาขาวิชาดนตรีไทย

อาจารย์กฤษณ์ พุทธกูล


อาจารย์สุณิสา ศิริรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพ

อาจารย์สกลพัฒน์ โคตรตันติ


ดนตรีสากล

อาจารย์วิชัย มีศรี

ประธานหลักสูตรสาขาดุริยางคศาตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส ขวัญประดับ

อาจารย์ดนตรีคลาสสิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติพล อนุกูล

อาจารย์ดนตรีคลาสสิค

ดร.กรฤต นิลวานิช

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

อาจารย์สัญญา เผ่าพืชพันธ์

อาจารย์ดนตรีคลาสิค

อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม

อาจารย์ดนตรีคลาสิค

อาจารย์สิทธิโชค กบิลพัตร

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

อาจารย์สหภัส อักษรถึง

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี

อาจารย์ดนตรีคลาสสิค

อาจารย์ธีรวุฒิ แก้วมาก

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

นาฏศิลป์และการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา คัญทะชา

ประธานหลักสูตรสาขานาฏศิลป์และการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยา ชูสงค์

อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรรย์สมร ผลบุญ

อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์โอภาส อิสโม

อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์รวิสรา ศรีชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ตถาตา สมพงศ์


อาจารย์ญาณิกา ศรีญามา


อาจารย์รัชยา วีรการณ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อาจารย์อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์

อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์ยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต


ศิลปกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วิศพันธุ์

ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม

ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิตา วรศรี

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

อาจารย์อริยา กัณฑลักษณ์

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

อาจารย์ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

อาจารย์พงศกร จงรักษ์

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์พิชัย หวังเกษม

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

อาจารย์ธัชพล ภัทรจริยา

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์อมรรัตน์ บุญสว่าง

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์ศิวะ อินทะโคตร

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

อาจารย์วงศ์วรุตม์ อินตะนัย

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์วารี แสงสุวอ

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

อาจารย์บัญชา จุลุกุล

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

ดร.เกรียงศักดิ์ รักษาเดช

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

อาจารย์จุฑารัตน์ บุตรเผียน

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000