บุคลากรสายสนับสนุน

สมลัคน์ ศรีสุวรรณ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

วิมล จู้สวัสดิ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เอนกคุณ มีชัย

นักวิชาการโสตฯ

วนัฐฐา ธัญญะอุดร

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

ธวัลยา คงบัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เนตรชนก เพชรรัตน์

นักวิชาการศึกษา

มนทิรา เหมอารัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อริษา บิลนุภัทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทิพวัลย์ สุนทราภรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิมากร จินาโสตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ศรีทวีป

นักวิชาการศึกษา

นางนงเยาว์ วงศ์น้อย

พนักงานบริการ

นางพิมพ์ ขวัญซ้าย

พนักงานบริการ

อุดม นวลรื่น

พนักงานบริการ

ธิดา หละหมาน

พนักงานบริการ

อารี ทองปิด

พนักงานบริการ

ธีรจิต อภิชาโต

พนักงานบริการ

สวัสดิ์ เท่าแก้ว

พนักงานภูมิทัศน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000