ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจาปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ
เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจาปีการศึกษา 2563


คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000