เชิญเข้าร่วมกิจกรรม อบรมศิลปะโครงการการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา logo  art

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม

อบรมศิลปะโครงการการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

ณ  หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  กิจกรรมที่1  “การวาดภาพใบหน้าคนด้วยเทคนิคผงคาร์บอน (Portrait Drawing with Carbon Powder)”

วิทยากร : อาจารย์ศิวะ  อินทะโคตร,  อาจารย์จุฑารัตน์  บุตรเผียน

ในวันเสาร์ที่  20 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00 – 16.30 น.

*** อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเอง : กระดานรองวาด ขนาด 40X60 cm หรือ 20X30 cm, ดินสอ 2B,ดินสอ EE

              ยางลบ, คัตเตอร์, กระดาษทิชชู่, กิ๊บหนีบกระดาษ *** 

        

    กิจกรรมที่ 2 “ศิลปะการสร้างลวดลายหินอ่อน (Marbling Art)”

     วิทยากร : อาจารย์วารี  แสงสุวอ,  ดร.เกรียงศักดิ์  รักษาเดช

     ในวันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00 – 16.30 น.

             ***อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาเอง : ผ้ากันเปื้อน ***

***ทั้ง 2 กิจกรรม รับเฉพาะนักเรียนระดับประถมตอนปลาย – มัธยมศึกษา ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี***

*** รับจำนวนจำกัด กิจกรรมละ 30 คนเท่านั้น ***

 คลิกดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000