ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ ประจำปีการศึกษา 2562ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000