ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ 
เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000