การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart Conference ครั้งที่ 9ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ Smart Conference ครั้งที่ 9.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://www.smartssociety.com/

scan_0001 (12)คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000