หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา

" มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้เพื่อการผลิตผล งานด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล "

วิสัยทัศน์

" มุ่งผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญงานประยุกต์ศิลป์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น "พันธกิจ

1.ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลิตบุคลากรด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และมีความชำนาญด้านการออกแบบ
2.ด้านการวิจัยผลิตผลงานวิจัยทางด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์
3.การบริการวิชาการ ให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษา แนะนำจัดอบรมความรู้ความเข้าใจด้านงานออกแบบประยุกต์ศิลป์แก่สังคม
4.พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค้นคว้า รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลนโยบายประธานหลักสูตร

1.บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
2.บริหารงานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน
3.เคารพสิทธิเสรีภาพความคิดเห็นของคณาจารย์และนักศึกษา
4.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคคลากรทางศิลปกรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม องค์กรและสถานประกอบการในท้องถิ่น
5.ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและงานสร้างสรรค์ กับเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประชาคมอาเซี่ยน
6.ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลทางศิลปกรรม
7.พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
8.กำกับกลไกการบริหารโปรแกรมวิชาให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเกณฑ์มาตราฐานของ สกอ.เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร วิศพันธุ์

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์ธัชพล ภัทรจริยา

ประธานหลักสูตรออกแบบ

ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์อมรรัตน์ บุญสว่าง

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์วงศ์วรุตม์ อินตะนัย

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ

อาจารย์บัญชา จุลุกุล

อาจารย์หลักสูตรออกแบบ
กิจกรรมล่าสุด

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000