หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์และการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา

" นาฏศิลป์และการแสดง เป็นปัญญาพัฒนาสังคม "

วิสัยทัศน์

" ผลิตบัณฑิตนาฏศิลป์และการแสดงให้เป็นผู้สืบสาน พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาฏศิลป์ไทย "พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีจริยธรรม รอบรู้ รู้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึก พัฒนาตนเองและสังคม
2. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางนาฏศิลป์และการแสดง
3. สนับสนุนให้บัณฑิตนำองค์ความรู้ไปพัฒนาสังคม
4. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นนโยบายประธานโปรแกรม

ไม่มีข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยา ชูสงค์

อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรรย์สมร ผลบุญ

อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์

อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์โอภาส อิสโม

อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์รวิสรา ศรีชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์รัชยา วีรการณ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา คัญทะชา

ประธานหลักสูตรสาขานาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์ญาณิกา ศรีญามา


อาจารย์ตถาตา สมพงศ์


อาจารย์ยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต


กิจกรรมล่าสุด

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000