หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา

" เลิศล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญดนตรี สันทัดเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม "

วิสัยทัศน์

" เป็นแหล่งวิชาการดนตรี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น "พันธกิจ

1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ทั้งแขนงดนตรีไทยและแขนงดนตรีสากล
2. ด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยทางด้านดนตรี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดนตรี
3. การบริการวิชาการแก่สังคม ให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษา แนะนำจัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ ด้านดนตรีแก่สังคม รวมทั้งนำสุนทรียทางดนตรีสู่ชุมชน
4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาการวิชาการดนตรี ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค้นคว้า รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งอนุรักษ์และสืบสานงานดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลนโยบายประธานหลักสูตร

ไม่มีข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรดุริยางคศิลป์ตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย มีศรี

ประธานหลักสูตรสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

ดร.กรฤต นิลวานิช

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

อาจารย์ธีรวุฒิ แก้วมาก

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

อาจารย์สหภัส อักษรถึง

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

อาจารย์สิทธิโชค กบิลพัตร

อาจารย์ดนตรีแจ๊ส

ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม

อาจารย์ดนตรีคลาสิค

อาจารย์สัญญา เผ่าพืชพันธ์

อาจารย์ดนตรีคลาสิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส ขวัญประดับ

อาจารย์ดนตรีคลาสสิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติพล อนุกูล

อาจารย์ดนตรีคลาสสิค

อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี

อาจารย์ดนตรีคลาสสิค

กิจกรรมล่าสุด

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000