หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา

" เลิศล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญดนตรี สันทัดเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม "

วิสัยทัศน์

" เป็นแหล่งวิชาการดนตรี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น "พันธกิจ

1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ทั้งแขนงดนตรีไทยและแขนงดนตรีสากล
2. ด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยทางด้านดนตรี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดนตรี
3. การบริการวิชาการแก่สังคม ให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษา แนะนำจัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ ด้านดนตรีแก่สังคม รวมทั้งนำสุนทรียทางดนตรีสู่ชุมชน
4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาการวิชาการดนตรี ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค้นคว้า รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งอนุรักษ์และสืบสานงานดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลนโยบายประธานหลักสูตร

1.บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
2.บริหารงานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน
3.เคารพสิทธิเสรีภาพความคิดเห็นของคณาจารย์และนักศึกษา
4.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคคลากรทางศิลปกรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม องค์กรและสถานประกอบการในท้องถิ่น
5.ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและงานสร้างสรรค์ กับเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประชาคมอาเซี่ยน
6.ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ พร้อมเป็นแหล่งข้อมูลทางศิลปกรรม
7.พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
8.กำกับกลไกการบริหารโปรแกรมวิชาให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเกณฑ์มาตราฐานของ สกอ.เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

อาจารย์สุณิสา ศิริรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชวิช มุสิการุณ

ประธานหลักสูตรสาขาดนตรีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กี จันทศร


อาจารย์กฤษณ์ พุทธกูล


อาจารย์บรรเทิง สิทธิแพทย์


อาจารย์สกลพัฒน์ โคตรตันติ


กิจกรรมล่าสุด

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000