หลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)
ศป.บ. (ดนตรีไทย)


download เอกสารหลักสูตร


หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต Bachelor of Music
ดศ.บ.
แบ่งเป็น 2 แขนง
1. แขนงดนตรีแจ๊ส
2. แขนงดนตรีคลาสสิก


download เอกสารหลักสูตร


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)
ศป.บ. (ดนตรีไทย)


download เอกสารหลักสูตร


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศป.บ.(ทัศนศิลป์)


download เอกสารหลักสูตร


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบ)
ศป.บ. (การออกแบบ)


download เอกสารหลักสูตร

วิชาแกน คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000