Bun Leng Project Saxophone & Piano workshop and concert

Bun Leng Project Saxophone & Piano workshop and concert วิทยากรโดย วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช แซ๊กโซโฟน Guillermo Presa, Saxophone Tipwatoo Aramwittaya, Piano เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000