SKRU Big Band Concert Junior Project

SKRU Big Band Concert Junior Project 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ส.ค. 62 ณ หอประชุม ชั้น 3 Students Complex (โรงอาหารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000