พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย

พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000