ผลการประกวด "วาดฝันราชภัฏสงขลา 100 ปี"

ผลการประกวด "วาดฝันราชภัฏสงขลา 100 ปี" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศันศนีย์ มากประเสริฐ โรงเรียนตะโหมด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวิไชยุทธ โชติกรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ รางวัลชมเชย นายอนิรุทธิ์ สวยงาม โรงเรียนตะโหมด นางสาวสมิตานัน หนูแก้ว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม นางสาวกุลทิวา พวงสอน โรงเรียนมหาวชิราวุธ นายวรรณรัตน์ รักพรม โรงเรียนมหาวชิราวุธ เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000