Masterclass Conducting & Wind Ensemble

บรรยากาศ Masterclass Conducting & Wind Ensemble โดยวิทยากรจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.กิตติมา โมลีย์ (อ.ติ๊ก) และ ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร (อ.กิ๊ฟ) เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 58/2 ห้องประชุม ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000