กิจกรรม

กิจกรรมหลักสูตรดนตรีสากล
กิจกรรมล่าสุด
การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๘-๑๐๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมสร้างเครื่องดนตรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมสร้างเครื่องดนตรี - Brass - Woodwinds - Guitar - Bass - Keyboard ณ โรงละคร ชั้น 4 และห้องประชุม ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา

Senior Recital (Drum/Jazz Bass/Guitar)

Senior Recital (Drum/Jazz Bass/Guitar) Senior Recital (Drum/Jazz Bass/Guitar) ณ หับ โห้ หิ้น เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 62

Workshop & Mini Concert

บรรยากาศการ Workshop & Mini Concert โดย Lao Jazzanova Band จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พ.ย. 62 โรงละคร ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา #LaoJazzanovaBand

Masterclass Conducting & Wind Ensemble

บรรยากาศ Masterclass Conducting & Wind Ensemble โดยวิทยากรจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.กิตติมา โมลีย์ (อ.ติ๊ก) และ ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร (อ.กิ๊ฟ) เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 58/2 ห้องประชุม ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

Bun Leng Project Saxophone & Piano workshop and concert

Bun Leng Project Saxophone & Piano workshop and concert วิทยากรโดย วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช แซ๊กโซโฟน Guillermo Presa, Saxophone Tipwatoo Aramwittaya, Piano เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

SKRU Big Band Concert Junior Project

SKRU Big Band Concert Junior Project 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ส.ค. 62 ณ หอประชุม ชั้น 3 Students Complex (โรงอาหารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Eastman Tuba & Euphonium Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี "Eastman Tuba & Euphonium Workshop" วิทยากรโดย อาจารย์ธีรพัฒน์ เดชะ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

first   <<  1 2  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000