กิจกรรม

กิจกรรมของหลักสูตรดนตรีไทย
กิจกรรมล่าสุด
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๘-๑๐๓

ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์

ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ บรรยากาศการเข้าร่วมแสดงในงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 "เมื่อลมหวนหา" ปริวัฏกาลบูชา 99 ปี ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์

การแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 "เมื่อลมหวนหา" ปริวัฏกาลบูชา 99 ปี ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผลการประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา “ฝีไม้ลายเพลง”

ผลการประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา “ฝีไม้ลายเพลง” เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ วงร่มราชพฤกษ์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รางวัลรองชนะเลิศ วงช่อจำปี จากโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ รางวัลขวัญใจนักฟังเพลงไทย ๑. ด.ช.ชนะรัตน์ กำเนิดทอง บรรเลงฆ้องวงใหญ่ วงช่อจำปี จากโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ๒. ด.ช.ธีรภัทร์ ช่วยเหลือ บรรเลงระนาดเอก วงร่มราชพฤกษ์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ๓. ด.ช.อภิชัย วงวอน และ ด.ช.ชยธร ศัทโธ ผู้บรรเลงกลองแขก วงร่มราชพฤกษ์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ส.ค. ๖๒ ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา “ฝีไม้ลายเพลง”

บรรยากาศการประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา “ฝีไม้ลายเพลง” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค. 62 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 2561

พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาตร์ มรภ.สงขลา ณ หอประชุม 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ส.ค. 2561

โครงการมิติรสเพลงไทย ดุริยะกานทรส

โครงการมิติรสเพลงไทย ดุริยะกานทรส วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น จ.สงขลา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560 กรรมการโดย ผศ.ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ ประธานกรรมการ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ กรรมการ ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย กรรมการและเลขา วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 58-103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

first   <<  1  >> last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000