กิจกรรม

กิจกรรมของหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง
กิจกรรมล่าสุด
รำ เล่น เต้น โชว์ # 1 การนำเสนอผลงาน ในรายวิชาอาศรมศึกษา ครั้งที่ 8

รำ เล่น เต้น โชว์ # 1 การนำเสนอผลงาน ในรายวิชาอาศรมศึกษา ครั้งที่ 8 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 ต.ค. 62 ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในรายวิชาอาศรมศึกษา นาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในรายวิชาอาศรมศึกษา นาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละคร ชั้น ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

การสร้างสรรค์ลิเกป่า

ผลงานการสร้างสรรค์ลิเกป่า เรื่อง เกาะหนูเกาะแมว โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกโนรา สาขานาฏศิลป์และการแสดง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ต.ค. 62 ณ โรงละคร ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การเสวนาทิศทางการสร้างสรรค์ นาฏศิลป์และการแสดงในยุคปัจจุบัน

การเสวนาทิศทางการสร้างสรรค์ นาฏศิลป์และการแสดงในยุคปัจจุบัน และพิธีมุทิตาจิต เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา

พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย

พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการแสดงในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการแสดงในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย ดร.จุติกา โกศลเหมมณี อาจารย์สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อวัน จันทร์ ที่ 17 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่การเป็นศิลปิน ด้านนาฏศิลป์และการแสดง (Road To Performing Arts)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่การเป็นศิลปิน ด้านนาฏศิลป์และการแสดง วิทยากรโดย นางสาวสิรินาฏ หาญณรงค์ ครูโรงเรียนแจ้งวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุม 109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 กรรมการโดย ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ประธานกรรมการ นางสาวสายฝน ไฝเส้ง กรรมการ นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล กรรมการและเลขา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 58-103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

first   <<  1  >> last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000