กิจกรรม

รวมกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโคยคณะ
กิจกรรมล่าสุด
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 (สัญจร)

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 (สัญจร) นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2563 (จันทร์ – ศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 71) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการด้านศิลปกรรม

ภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการด้านศิลปกรรม วิทยากรโดย - ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณี มีมาก เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ก.ค. ๖๓ ณ ห้องประชุมจรินทร์ ชาติรุ่ง (๕๘-๑๐๙)

บรรยากาศการประชุมคณาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๖๓

บรรยากาศการประชุมคณาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๘ ก.ค. ๖๓ ณ ห้องประชุมจรินทร์ ชาติรุ่ง (๕๘-๑๐๙) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๘-๑๐๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์และการแสดง

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์และการแสดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๘-๑๐๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๘-๑๐๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

การตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๘-๑๐๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีออนไลน์ (Microsoft Teams) เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๘-๑๐๓

first   <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000