กิจกรรม

รวมกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโคยคณะ
กิจกรรมล่าสุด
ผลการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ วงกร & เกรซ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงสุรศักดิ์ & ตูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วง P & F เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 62 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชภัฏวิชาการ 100 ปี

ภาพบรรยากาศการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ผลการประกวดวาดภาพ ด้วยเทคนิค สีน้ำ สีอคริลิก สีโปสเตอร์

ผลการประกวดวาดภาพ ด้วยเทคนิค สีน้ำ สีอคริลิก สีโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "ร้อยจินตนาการ 100 ปี ราชภัฏสงขลา" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์ จาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศันศนีย์ มากประเสริฐ จาก โรงเรียนตะโหมด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายโยธิน อินทร์นุ่น จาก โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว รางวัลชมเชย นายวรรณรัตน์ รักพรม จาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ นางสาวอภิชญา ช่วยสงคราม จาก โรงเรียนตะโหมด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ร้อยจินตนาการ 100ปี ราชภัฏสงขลา

การประกวดวาดภาพ ด้วยเทคนิค สีน้ำ สีอคริลิก สีโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "ร้อยจินตนาการ 100ปี ราชภัฏสงขลา" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ผลการประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา “ฝีไม้ลายเพลง”

ผลการประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา “ฝีไม้ลายเพลง” เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ วงร่มราชพฤกษ์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ รางวัลรองชนะเลิศ วงช่อจำปี จากโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ รางวัลขวัญใจนักฟังเพลงไทย ๑. ด.ช.ชนะรัตน์ กำเนิดทอง บรรเลงฆ้องวงใหญ่ วงช่อจำปี จากโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ๒. ด.ช.ธีรภัทร์ ช่วยเหลือ บรรเลงระนาดเอก วงร่มราชพฤกษ์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ๓. ด.ช.อภิชัย วงวอน และ ด.ช.ชยธร ศัทโธ ผู้บรรเลงกลองแขก วงร่มราชพฤกษ์ จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ส.ค. ๖๒ ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา “ฝีไม้ลายเพลง”

บรรยากาศการประกวดดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ระดับมัธยมศึกษา “ฝีไม้ลายเพลง” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค. 62 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ผลการประกวด "วาดฝันราชภัฏสงขลา 100 ปี"

ผลการประกวด "วาดฝันราชภัฏสงขลา 100 ปี" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศันศนีย์ มากประเสริฐ โรงเรียนตะโหมด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวิไชยุทธ โชติกรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ รางวัลชมเชย นายอนิรุทธิ์ สวยงาม โรงเรียนตะโหมด นางสาวสมิตานัน หนูแก้ว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม นางสาวกุลทิวา พวงสอน โรงเรียนมหาวชิราวุธ นายวรรณรัตน์ รักพรม โรงเรียนมหาวชิราวุธ เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การประกวด "วาดฝันราชภัฏสงขลา 100ปี" ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพบรรยากาศการประกวด "วาดฝันราชภัฏสงขลา 100ปี" ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

first   <<  1 2 3 4 5 6  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000